Powierzchnie mieszkań definicje

Powierzchnia użytkowa – co to jest?

Jest to część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Określa się ją osobno dla każdej kondygnacji i sumuje dla całego budynku. Można podzielić ją na powierzchnię użytkową podstawową i pomocniczą. Razem z powierzchnią usługową i ruchu tworzy powierzchnię netto.

Powierzchnia użytkowa – jak ją liczyć?

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub > 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości > 1,40 m, <2,20 m – w 50%, < 1,40 m pomija się całkowicie. Nie uwzględnia się powierzchni tarasów, balkonów i loggii. Mierzy się ją w świetle wyprawionych ścian tj. z tynkami, płytkami, panelami, boazerią itp..

Powierzchnia użytkowa wg jakich norm jest liczona?

Obecnie stosuje się częściowo wytyczne normy PN-ISO 9836:1997 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU Nr 81 z dnia 27.04.2012 r. poz. 462) liczy powierzchnię użytkową jak w normie starej (PN-70/B-2365), wg powyższej zasady (1,40/2,20m) a także nie uwzględnia się powierzchni tarasów, balkonów i loggi, szaf i schowków w ścianach. Wnęki w ścianach nie dolicza się do powierzchni pomieszczenia. Pilastry i inne występny ścienne nie odejmuje się od powierzchni pomieszczenia.

Powierzchnia netto budynku – jaka jest jej definicja?

Jest to powierzchnia użytkowa + usługowa + ruchu. Nie zalicza się do niej powierzchni konstrukcji. Nie wlicza się do niej powierzchni otworów na drzwi, okna oraz elementów nadających się do demontażu jak ścianki działowe, rury kanały.

Powierzchnia konstrukcji – jaka jest definicja?

Jest to powierzchnia zajmowana przez ściany, słupy, piony wentylacyjne, kominy oraz elementy, przez które nie można przejść. Wlicza się do niej powierzchnie przejść drzwiowych, wnęk i nisz w elementach zamykających.

Powierzchnia całkowita – co to jest?

To powierzchnia netto + powierzchnia konstrukcji budynku.

Kubatura netto budynku – co to jest?

Jest to powierzchnia netto pomnożona przez wysokość pomieszczenia.

 

Mieszkanie – co to jest?

Zgodnie z przepisami, jest to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

Pomieszczenie pomocnicze – co to jest?

To pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służace do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych (WC, łazienka), przygotowania posiłków (kuchnia), przechowywania ubrań (garderoba), żywności (spiżarnia).

Pomieszczenie techniczne – co to jest?

To pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku.

Pomieszczenie gospodarcze – co to jest?

To pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiału lub sprzętu związanego z jego obsługą, opału lub odpadów stałych.

Lokal użytkowy – co to jest?

To pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Kondygnacja – co to jest?

To przestrzeń pozioma budynku, nadziemna lub podziemna, zawarta pomiędzy wierzchnią warstwą posadzki na stropie (lub podłodze na gruncie) a powierzchnią posadzki na stropie lub najwyzej położonej warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku. Za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku na urządzenia techniczne. mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2m. Za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem typu maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna, kotłownia.

Antresola – co to jest?

To górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamknięta
przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona.