odrolnienie

Cześć działki pod budynkiem wraz z utwardzeniem terenu wymaga decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej. Na aktualnej mapie syt-wys. projektant wrysowuje teren do wyłączenia. organ wydający: Referat Wyłączeń Gruntów z Produkcji Rolniczej ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków, pok. 8 i 9, telefon (12) 656-72-19, 656-72-26, 656-72-53, 656-72-51 wew. 70 lub 65 http://www.powiat.krakow.pl/

Zgłoszenie a pozwolenie

KIEDY NIE JEST POTRZEBNY PROJEKT BUDOWLANY TYLKO ZGŁOSZENIE

Budowy, które wymagają zgłoszenia bez projektu budowlanego:

 1. zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3
 2. oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę
 3. tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu
 4. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m
 5. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
 6. kanalizacji kablowej
 7. zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach
 8. obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów
 9. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin
 10. wolno stojących:
  1. parterowych budynków gospodarczych
  2. garaży
  3. wiat

o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki

 1. przydomowych:
  1. ganków
  2. oranżerii (ogrodów zimowych)

powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki

 1. wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500m2 powierzchni działki
 2. parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000
 3. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000
 4. stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000
 5.  boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji
 6. ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m
 7.  przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35m2
 8.  przyłączy:
  1. elektroenergetycznych
  2. wodociągowych
  3. kanalizacyjnych
  4. gazowych
  5. cieplnych
  6. telekomunikacyjnych
 9. kanałów technologicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi;
 10. stacji ładowania, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego
 11. niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem
 12. podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;
 13. obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 14. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  1. płyt do składowania obornika
  2. szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę
  3. naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30m3 i wysokości nie większej niż 7m
  4. silosów na kiszonkę;
 15. stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10m3.

Roboty budowlane, które wymagają zgłoszenia bez projektu budowlanego:

 1. przebudowa:
  1. niektórych obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budową a wymagają zgłoszenia
  1. sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych
  1. dróg, torów i urządzeń kolejowych
  1. polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m
  1. instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej
 2. remont:
  1. budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
  1. budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych
 3. instalowanie:
  1. na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3m
  1. krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
  1. tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym
  1. mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Pozwolenie na budowę musisz uzyskać, jeśli:

 1. twoja inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 2. twoja inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000
 3. jeśli roboty budowlane mają być wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
 4. jeśli budowa lub roboty budowlane będą wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – do zgłoszenia dołącz pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

Jeśli nie wiesz, czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, dowiedz się tego w urzędzie, do którego składasz zgłoszenie, lub u konserwatora zabytków. 

 

 

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Do wniosku należy dołączyć:

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • pozwolenia na znoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej jeżeli są one wymagane
 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych a także przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

Uwaga! Do 19 września 2021 roku do zgłoszenia można załączać projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed 19 września 2020 roku.

Jeśli informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników (gdy jest ich więcej niż jeden) nie zmieściły się na formularzu zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego to dołącz informację uzupełniającą do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Jeśli roboty budowlane mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków to dołącz pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie.

Termin

Zgłoszenie budowy złóż przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeśli rozpoczniesz budowę bez zgłoszenia albo zanim urząd je oceni, urząd uzna to za samowolę budowlaną. Wtedy czeka cię legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym albo rozbiórka obiektu budowlanego.

Źródło:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_550-zgloszenie-budowy-lub-innych-robot-budowlanych